Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от “Фотоволтаични системи БГ” ООД услуги и ресурси посредством уебсайта www.pvsystbg.com (“Общите условия”) и урежда отношенията между “Фотоволтаични системи БГ” ООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.pvsystbg.com услуги и ресурси.

Използвайки уебсайта www.pvsystbg.com Вие се съгласявате да бъдете обвързан от тези Общи условия, което става веднага при първото използване на каквато и да е част от сайта. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от следващите Общи условия, моля, не получавайте достъп, не използвайте този сайт и предоставените в него информация и услуги.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:
 • „Злонамерени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и нормите на авторското и сродните права, или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), генериране на прекалено висок изкуствен трафик, за да се наруши работата на сайта и да се попречи на други потребители да го използват (FLOOD); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или повреждане, саботаж или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите за собствена облага или добиване на информация (HACK); смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление, административно нарушение или непозволено увреждане по българското законодателство или по законодателството на друга държава.
 • „Линк“ е визуализиран на съответната Интернет страница електронен адрес, пренасочващ Потребителя към същия уебсайт или към други уебсайтове в глобалната мрежа чрез „кликване” върху него.
 • Общи условия“ са всички условия и клаузи, изброени в секцията „Общи условия за ползване на уебсайта www.pvsystbg.com“.
 • „Потребител“ e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и Услугите, предоставяни чрез Уебсайта.
 • „Регистрант“ е лицето, на чието име е регистриран домейнът www.pvsystbg.com съгласно Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни.
 • „Уебсайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.pvsystbg.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • „Услуги“ са предоставяните на потребителите на уебсайта www.pvsystbg.com информационни ресурси и продукти, в това число база данни, новини, публикации, графични и текстови материали, фотографски снимки, видео изображения и др.

Момент на обвързване с настоящите Общи условия е моментът на отварянето на Уебсайта. В този случай Потребителят извършва „електронно изявление” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което безусловно декларира, че желае да ползва Услугите на Уебсайта, както и че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва добросъвестно.

Потребителят на Уебсайта безусловно се задължава при ползването му:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; да уведомява незабавно www.pvsystbg.com, за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не извършва Злонамерени действия.
 • Достъпът на Потребителя ще бъде незабавно прекратен при наличие на данни за нарушаване на която и да е от клаузите на Общите условия или извършване от Потребителя на Злонамерени действия.
 • Всички компоненти на съдържанието на Уебсайта, включително, но без ограничение до текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми, бази данни и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права или на други закони, регламентиращи правото на интелектуална собственост, и са притежание на Регистранта и/или на трети лица. Всяко разпространение, ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта без предварително писмено съгласие на Регистранта или на съответните носители на права е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
 • Услугите, предоставяни от Уебсайта, са предназначени изключително за лично ползване, като Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин публикуваните на Уебсайта материали, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за задоволяване на личните му нужди. Задължително е запазването на всички надписи върху съдържанието на Уебсайта, свързани с авторски и други права на собственост.
 • В случай, че елементи или материали от Уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на Регистранта и/или на третите лица.
 • При нарушение на правата на интелектуална собственост върху съдържанието, елементите и ресурсите на Уебсайта Потребителят дължи на Регистранта неустойка в размер на 2000 (две хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Регистрантът и/или третите засегнати лица от правото да претендират обезщетение за по-големи вреди над размера на неустойката, както и да защитят правата си чрез всички законови средства.
 • Регистрантът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Услугите в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 • Регистрантът не носи отговорност, ако Потребителят бъде засегнат от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи при използването на Уебсайта.
 • Регистрантът не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез Линкове, публикувани в Уебсайта, както и за последиците, които могат да произтекат за Потребителя във връзка с тяхното ползване, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.
 • Регистрантът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, нито че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
 • Уебсайтът съдържа материали, които са дело на трети лица (различни от авторите на съответните материали, за чиято точност и коректност Регистрантът не носи отговорност.
 • Регистрантът има право по своя преценка да прекратява предоставянето и без предизвестие да прекратява временно достъпа до Уебсайта с цел изменение на неговото съдържание, както и да прекратява изцяло предоставянето на Услугите.
 • Потребителят носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до и ползването на Уебсайта.
 • Потребителят е длъжен да обезщети Регистранта за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или е допуснал да бъде нарушено право на интелектуална собственост или друго право в Уебсайта.
 • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предварително известяване от Регистранта, като задължение на Потребителя е периодично да следи за евентуални промени. Използването на Уебсайта или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия, които влизат в сила с публикуването им на Уебсайта.
 • В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Общите условия в тяхна цялост. Недействителната клауза ще бъде автоматично заменена от повелителните норми на закона или установената практика, като Потребителят продължава да бъде обвързан от Общите условия.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.